Lựa chọn 1 trong 2 hạng mục
mà bạn muốn đăng ký để tạo bài dự thi

(Select one of the two categories to submit)