background flower 1 background flower 2 background flower 3 background flower 4 background flower 5 background flower 6

BẢNG XẾP HẠNG

Bảng A1

Hạng 1

Lượt like: 124

Lượt share: 110

Candidate image

Số báo danh: ADAD-A1-0284

Hạng 2

Lượt like: 86

Lượt share: 82

Candidate image

Số báo danh: ADAD-A1-0423

Hạng 3

Lượt like: 104

Lượt share: 64

Candidate image

Số báo danh: ADAD-A1-0532

Hạng 4

Lượt like: 121

Lượt share: 45

Candidate image

Số báo danh: ADAD-A1-2492

Hạng 5

Lượt like: 94

Lượt share: 42

Candidate image

Số báo danh: ADAD-A1-1799

Hạng 6

Lượt like: 75

Lượt share: 21

Candidate image

Số báo danh: ADAD-A1-2514

Hạng 7

Lượt like: 49

Lượt share: 29

Candidate image

Số báo danh: ADAD-A1-0098

Hạng 8

Lượt like: 53

Lượt share: 13

Candidate image

Số báo danh: ADAD-A1-2647

Hạng 9

Lượt like: 42

Lượt share: 15

Candidate image

Số báo danh: ADAD-A1-0166

Hạng 10

Lượt like: 42

Lượt share: 14

Candidate image

Số báo danh: ADAD-A1-2010

Bảng A2

Hạng 1

Lượt like: 731

Lượt share: 564

Candidate image

Số báo danh: ADAD-A2-1562

Hạng 2

Lượt like: 683

Lượt share: 586

Candidate image

Số báo danh: ADAD-B1-0140

Hạng 3

Lượt like: 423

Lượt share: 411

Candidate image

Số báo danh: ADAD-A2-0536

Hạng 4

Lượt like: 361

Lượt share: 289

Candidate image

Số báo danh: ADAD-A2-1152

Hạng 5

Lượt like: 317

Lượt share: 285

Candidate image

Số báo danh: ADAD-A2-1522

Hạng 6

Lượt like: 319

Lượt share: 125

Candidate image

Số báo danh: ADAD-A2-1312

Hạng 7

Lượt like: 287

Lượt share: 99

Candidate image

Số báo danh: ADAD-B1-0029

Hạng 8

Lượt like: 180

Lượt share: 143

Candidate image

Số báo danh: ADAD-A2-1926

Hạng 9

Lượt like: 150

Lượt share: 129

Candidate image

Số báo danh: ADAD-A2-0051

Hạng 10

Lượt like: 178

Lượt share: 81

Candidate image

Số báo danh: ADAD-A2-0083

Bảng A3

Hạng 1

Lượt like: 447

Lượt share: 199

Candidate image

Số báo danh: ADAD-A3-2045

Hạng 2

Lượt like: 291

Lượt share: 78

Candidate image

Số báo danh: ADAD-A3-0789

Hạng 3

Lượt like: 227

Lượt share: 71

Candidate image

Số báo danh: ADAD-A3-1441

Hạng 4

Lượt like: 154

Lượt share: 126

Candidate image

Số báo danh: ADAD-A3-2292

Hạng 5

Lượt like: 108

Lượt share: 58

Candidate image

Số báo danh: ADAD-A3-2542

Hạng 6

Lượt like: 114

Lượt share: 49

Candidate image

Số báo danh: ADAD-A3-1366

Hạng 7

Lượt like: 116

Lượt share: 40

Candidate image

Số báo danh: ADAD-A3-0103

Hạng 8

Lượt like: 112

Lượt share: 40

Candidate image

Số báo danh: ADAD-A3-0262

Hạng 9

Lượt like: 93

Lượt share: 52

Candidate image

Số báo danh: ADAD-A3-1437

Hạng 10

Lượt like: 75

Lượt share: 69

Candidate image

Số báo danh: ADAD-A3-1747

Hiện tại chưa có dữ liệu xếp hạng cho bảng A4. Hãy tham gia bình chọn cho các ứng viên bằng việc nhấn vào nút bình chọn.

Bảng A4

Bảng A5

Hạng 1

Lượt like: 100

Lượt share: 23

Candidate image

Số báo danh: ADAD-A2-0418

Hạng 2

Lượt like: 76

Lượt share: 33

Candidate image

Số báo danh: ADAD-A5-0197

Hạng 3

Lượt like: 19

Lượt share: 16

Candidate image

Số báo danh: ADAD-B1-1968

Hạng 4

Lượt like: 18

Lượt share: 12

Candidate image

Số báo danh: ADAD-A3-0016

Hạng 5

Lượt like: 6

Lượt share: 3

Candidate image

Số báo danh: ADAD-B1-1414

Hạng 6

Lượt like: 4

Lượt share: 2

Candidate image

Số báo danh: ADAD-B1-1837

Hạng 7

Lượt like: 3

Lượt share: 2

Candidate image

Số báo danh: ADAD-A1-1790

Hạng 8

Lượt like: 2

Lượt share: 1

Candidate image

Số báo danh: ADAD-A2-0086

Hạng 9

Lượt like: 2

Lượt share: 1

Candidate image

Số báo danh: ADAD-A3-0446

Hạng 10

Lượt like: 2

Lượt share:

Candidate image

Số báo danh: ADAD-A2-0402

Bảng B1

Hạng 1

Lượt like: 1521

Lượt share: 1091

Candidate image

Số báo danh: ADAD-B1-1373

Hạng 2

Lượt like: 1071

Lượt share: 1050

Candidate image

Số báo danh: ADAD-B1-2726

Hạng 3

Lượt like: 1043

Lượt share: 831

Candidate image

Số báo danh: ADAD-B1-2200

Hạng 4

Lượt like: 571

Lượt share: 421

Candidate image

Số báo danh: ADAD-B1-2149

Hạng 5

Lượt like: 449

Lượt share: 235

Candidate image

Số báo danh: ADAD-B1-2172

Hạng 6

Lượt like: 484

Lượt share: 164

Candidate image

Số báo danh: ADAD-B1-2332

Hạng 7

Lượt like: 460

Lượt share: 175

Candidate image

Số báo danh: ADAD-B1-2096

Hạng 8

Lượt like: 363

Lượt share: 106

Candidate image

Số báo danh: ADAD-B1-1690

Hạng 9

Lượt like: 268

Lượt share: 117

Candidate image

Số báo danh: ADAD-B1-3026

Hạng 10

Lượt like: 239

Lượt share: 142

Candidate image

Số báo danh: ADAD-B1-2525